Non-discrimination Policy – Hmong (Hmoob)

 

LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj.   Hu rau 866-996-2172 (toll-free) (TTY: 800-735-2929).

Discrimination is Against the Law

San Gabriel Hospice ua raws cov kev cailij choj yuam siv ntawm Tsom Fwv Nrub Nrab Teb Chaw hais txog pej xeem cov cai (Federal civil rights laws) thiab tsis ciav-cais leejtwg vim nws hom neeg, nqaij tawv, lub tebchaws tuaj, hnub nyoog, kev tsis taus, los yog poj niam txiv. San Gabriel Hospice tsis cais cov neeg los yog coj ntxawv rau lawv vim haiv neeg, xim tawv nqaij, tuaj teb chaws twg, hnub nyoog, kev tsis taus, los yog poj niam txiv.

San Gabriel Hospice:

  • Pab nyiaj thiab muab kev pab rau cov neeg txuas lus tsis taus zoo nrog peb, xws li:
    • Cov neeg txhais lus piav uas tsim nyog
    • Tej ntaub ntawv ua lwm hom (tu ntawv loj, suab lus, tej hom siv tau hauv electronic, lwm lwm hom)
  • Muab kev pab dawb txog lus hais rau cov neeg uas tsis hais lus Akiv, xws li:
    • Cov neeg txhais lus tsim nyog
    • Tej ntaub ntawv ua lwm hom lus

Yog koj xavtau cov kev pab no, thov hu rau Henri Nivera

Yog koj ntseeg hais tias San Gabriel Hospice tsis muab tau cov kev pab no los yog tau coj lwm hom kev ciav-cais saib raws haiv neeg, xim tawv nqaij, teb chaw tuaj, hnub nyoog, xiam oob qhab, los poj niam lossis txiv neej, koj tuaj yeem xa ib daim ntawv tsis txaus siab nrog: Henri Nivera, 1152 East Route 66 Glendora, CA 91740, 866-996-2172 (toll-free), TTY: 800-735-2929, (866) 872-9579, admin@sangabrielhospice.com. Koj xa daim ntawv tsis txaus siab kiag tus kheej, raws kev xa ntawv, fev los yog email tuaj tau. Yog koj xav tau kev pab sau daim ntawv tsis txaus siab, Henri Nivera pab tau koj.

Koj kuj muaj peev xwm ua tau ib daim ntawv tsis txaus siab rau cov cai pej xeem mus rau Mekas Department of Health and Human Services (Thawj Fab Pab Kev Noj Qab Haus Huv thiab Pab Tib Neeg), Office for Civil Rights (Chaw Ua Hauj Lwm txog Pej Xeem Cov Cai), tshuab hluav taws xob los ntawm Office for Civil Rights Complaint Portal, nyob rau hauv https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, los yog xa ntawv lossis hu xovtooj ntawm:

U.S. Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue, SW

Room 509F, HHH Building

Washington, D.C. 20201

1-800-868-1019, 800-537-7697 (TDD)

Cov qauv ntawv tsis txaus siab muaj rau ntawm http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.