Non-discrimination Policy – Armenian (Հայերեն)

 

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք 866-996-2172 (toll-free) (TTY (հեռատիպ)՝ 800-735-2929):

 

Discrimination is Against the Law

San Gabriel Hospice-ը հետևում է քաղաքացիական իրավունքների մասին գործող դաշնային օրենքներին և խտրականություն չի ցուցաբերում՝ ռասայի, մաշկի գույնի, ազգային պատկանելության, տարիքի, հաշմանդամության կամ սեռի հիման վրա: San Gabriel Hospice-ը իրավունքից չի զրկում մարդկանց կամ նրանց նկատմամբ ցուցաբերում այլ վերաբերմունք՝ հիմնվելով ռասայի, մաշկի գույնի, ազգային պատկանելության, տարիքի, հաշմանդամության կամ սեռի վրա:

San Gabriel Hospice-ը՝

  • Անվճար օգնության միջոցներ և ծառայություններ է մատուցում հաշմանդամություն ունեցող անձանց՝ հնարավորություն տալով արդյունավետ հաղորդակցվել մեզ հետ, այդ թվում՝
    •  Նշանների լեզվի մասնագիտացված թարգմանիչներ
    •  Գրավոր տեղեկատվություն այլ ձևաչափերով (խոշոր տպագրությամբ, աուդիո, էլեկտրոնային հասանելի ձևաչափեր, այլ ձևաչափեր)
  • Անվճար լեզվական ծառայություններ է տրամադրում այն անձանց, ում առաջնային լեզուն անգլերենը չէ, այդ թվում՝
    •  Մասնագիտացված թարգմանիչներ
    •  Այլ լեզուներով գրված տեղեկատվություն

Եթե նման ծառայությունների կարիք ունեք, դիմեք Henri Nivera-ին:

Եթե կարծում եք, որ San Gabriel Hospice-ը թերացել է տրամադրել այս ծառայությունները կամ որևէ այլ կերպ խտրականություն է ցուցաբերել ռասայի, մաշկի գույնի, ազգային պատկանելության, տարիքի, հաշմանդամության կամ սեռի հիման վրա, ապա կարող եք բողոք ներկայացնել հաջորդիվ ներկայացված տվյալներով՝ Henri Nivera, 1152 East Route 66 Glendora, CA 91740, 866-996-2172 (toll-free), TTY: 800-735-2929, (866) 872-9579, admin@sangabrielhospice.com: Դուք կարող եք բողոք ներկայացնել անձամբ կամ փոստի, ֆաքսի կամ էլ. փոստի միջոցով: Եթե բողոք ներկայացնելու հարցում օգնության կարիք ունեք, Henri Nivera-ը պատրաստ է աջակցել ձեզ:

Դուք կարող եք նաև քաղաքացիական իրավունքների խախտման բողոք ներկայացնել U.S. Department of Health and Human Services (ԱՄՆ առողջապահության և սոցիալական ծառայությունների դեպարտամենտ), Office for Civil Rights Քաղաքացիական իրավունքների գրասենյակ), էլեկտրոնային ձևով՝ Office for Civil Rights Complaint Portal-ի միջոցով, որը հասանելի է՝ https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf կամ էլ փոստով կամ հեռախոսով՝

U.S. Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue, SW

Room 509F, HHH Building

Washington, D.C. 20201

1-800-868-1019, 800-537-7697 (TDD, լսողության և խոսելու խնդիրներ ունեցողների համար)

Բողոքի ձևերը հասանելի են http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html կայքում: